Achter de schermen bij een lokale gemeenschap van de Metri Budaya Group

Nederlands:

3 Juli 2022, Yogyakarta 

Vandaag was ik uitgenodigd om deel uit te maken van het gemeenschapsdienstproject van de Metri Budaya Group in het Minomartani Cultureel Centrum in Yogyakarta. De gemeenschap komt hier twee keer per week samen om het traditionele instrument de ‘Gamelan’ te bespelen. De repetitie vindt plaats in een prachtig oud pand met traditionele glas-in-lood afbeeldingen. De oudere leden van de gemeenschap worden door studenten van de Vocational College, Universitas Gadjah Mada, welkom geheten voor een praatje voordat iedereen achter zijn eigen instrument plaatsneemt. Alles ontstaat organisch, de interactie tussen leden, het vinden van hun eigen plek op de grond en het openen van hun boekjes met de ‘noten’ voor hun specifieke instrument. Ze beginnen te spelen. Een harmonieuze en gesynchroniseerde melodie verlicht de kamer. Ze zingen en spelen in volle concentratie en de groep studenten kijkt bewonderend vanaf de grond toe. Na het tweede nummer staan ​​een aantal dames spontaan op, binden hun ‘selendang’ om en maken zich klaar om te dansen. Prachtig gecontroleerde en sierlijke bewegingen laten een traditionele dans zien die helemaal synchroon loopt met de melodie van de Gamelan, ik kan bijna niet geloven dat ik naar een lokale gemeenschap kijk omdat het er zo professioneel uitziet.

Tijdens de pauze is er tijd voor een hapje en een praatje, het voelt als een gezellige familiebijeenkomst. Na de pauze zijn de studenten aan de beurt door een ‘brain game’ op het scherm voor te bereiden. Iedereen doet mee aan het imiteren van de handgebaren op het scherm die steeds sneller gaan. Dit is eigenlijk moeilijker dan je denkt, maar we lachen samen als de bewegingen te snel gaan om bij te houden. Het is bijzonder om te zien hoe jong en oud hier samenkomen, kinderen spelen, dames dansen, mannen drummen en ouderen spelen de Gamelan met verbazingwekkende gratie en het komt allemaal samen in het samen genieten van de muziek. We sluiten het evenement af met een groot applaus, een aantal uitingen van waardering en natuurlijk een groepsfoto!

Wat dit evenement zo speciaal maakt, is de versmelting van de lokale gemeenschap met traditionele muziek, maar ook met de nieuwe generatie studenten die zich ermee verbinden, ervan leren en deel gaan uitmaken van deze gemeenschap. De studenten van de Vocational College UGM bereiden elke week een andere activiteit voor en houden de community leden gemotiveerd om te komen en te blijven voor muziek. Waarmee ze proberen bij te dragen ​​aan het voorkomen van geheugenverlies en dus Alzheimer. Ondertussen leren studenten over de traditionele muziek en culturele context die betrokken zijn bij het bespelen van dit traditionele instrument, waardoor hun gevoel voor cultureel erfgoed wordt verbreed. Het is een geweldig voorbeeld van een prachtig project voor betrokkenheid van de gemeenschap

Geschreven door Kim Voogdt, stagiair bij UGM van de Universiteit Utrecht (Nederland)

‘Brain game’ verzorgd door de studenten Vocational College UGM
Muziek en dans komen samen bij de Metri Budaya Group tijdensj het spelen van de Gamelan.
Oudere leden van de gemeenschap spelen de Gamelan in het Minomartani Cultural Center.

English:

Behind the scenes at a local community of the Metri Budaya Group

Today I was invited to be part of the community service project of the Metri Budaya Group in the Minomartani Cultural Center in Jogja. The community meets here twice a week to play the traditional instrument the ‘Gamelan’. The practice takes place in a beautiful old building with traditional window glass pictures. The elderly community members are welcomed by students of the vocational college UGM for a chat before everybody takes place behind their own instrument. Everything arises organically, greetings among the members, finding their own place on the ground and opening their booklets with the ‘notes’ for their particular instrument. They start to play. A harmonious and highly synchronized melody lights up the room. They sing and play in full concentration and the group of students watches from the ground with admiration. After the second song, a number of ladies spontaneously stands up, tie their ‘selendang’ on and get ready to dance. Beautifully controlled and graceful movements show a traditional dance that is completely in sync with the melody of the Gamelan, I can hardly believe that I am watching a local community because it looks so professional.

During the break there is time for a snack and a chat, it feels like a family gathering. After the break, the students take their turn by preparing a ‘brain game’ on the screen. Everyone participates in imitating the hand gestures on the screen that go faster and faster. This is actually harder than you think, but we laugh together when the movements go too fast to keep track. It is special to see how young and old come together here, children play, ladies dance, men play the drums and the elderly play the Gamelan with amazing grace and it all comes together in enjoying the music together. We close the event with great applause, a number of expressions of appreciation and of course a group picture!

What makes this event so special is the fusion of the local community with traditional music, but also with the new generation of students who connect to it, learn from it, and become part of this community. Vocational college students prepare a different activity every week and keep the community members motivated to come and stay for music. Which in turn contributes to the prevention of memory loss and thus Alzheimer. Meanwhile, students learn about the traditional music and cultural context involved in playing this traditional instrument, broadening their sense of cultural heritage. It is a great example of a beautiful working community engagement project.

Written by Kim Voogdt, intern at UGM from Utrecht University (the Netherlands)

Brain game’ provided by the students Vocational College UGM

Music and dance come together in the Metri Budaya Group when playing the Gamelan.

Elderly community members playing the Gamelan at the Minomartani Cultural Center.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: